top of page

OMRÅDET 

Grundejerforeningen er ejer af strandengen og stranden, der er beliggende mellem foreningens sommerhuse og Storebælt. Foreningsområdet er angivet på kortet til højre - begrænset af grøn linje.

Dette strandområde byder på en enestående flora og fauna, der er skabt af Storebælt og Tude Å med den fredede ådal, der er beliggende umiddelbart nord for foreningsområdet.

Beboerne i foreningens sommerhuse og besøgende gæster har adgang til ved færdsel til fods og ophold på arealet at nyde disse rekreative værdier under iagttagelse af de opholds- og færdselsregler, der gælder for brugen af arealet.

Udover de almindelige ejendomsretlige regler reguleres brugen af arealet af Naturbeskyttelsesloven, idet hele arealet er beliggende inden for strandbeskyttelseslinjen og strandengen desuden er en af loven særligt beskyttet naturtype.

Regelkomplekset indebærer, at der ikke må foretages nogen form for ændringer i strandengen og strandens naturlige tilstand.

NB! Det er ikke tilladt at skabe stier i strandengen ved slåning med plæneklippere eller lignende.

Klik på kortet for at åbne Google Maps

Særligt fremhæves:

Strandområdet på Frølunde fed er unikt med mange ynglende fugle, mange plantearter (nogle af dem sjældne) og mange sommerfugle.

Denne natur skal vi alle passe på, så der er visse regler der skal overholdes - ligesom skiltningen skal følges.

 

  • At færdsel skal ske til fods. Det er ikke tilladt at cykle eller køre på knallert eller med andet motordrevet køretøj.

  • Det er ikke tilladt at ride eller medbringe hest på arealet.

  • Hunde skal føres i snor hele året. På selve den ubevoksede strandbred behøver hunde dog ikke at føres i snor i vinterhalvåret fra 1. oktober til 31. marts.

  • Det er ikke tilladt at opsætte telt eller tænde bål på arealet.

  • Det er ikke tilladt at grave eller opsætte spil eller andre faste eller flytbare genstande på arealet.

  • Det er alene tilladt kortvarigt at have en båd uden motor liggende på selve strandbredden. Ved kortvarige ophold forstås et ophold, der ikke varer længere end én dag. Bådeoplæg kan ikke ske uden tilladelse fra grundejerforeningen. Dog accepteres det, at grundejerforeningens egne medlemmer kan have en jolle liggende ved stranden.

  • Opholds- og færdselsreglerne for strandområdet er tillige bekendtgjort ved skiltning ved stierne ind til området.

  • Strandengen og dens flora og fauna repræsenterer en særlig sårbar naturtype. Det er derfor væsentligt, at vi sammen bestræber os på at overholde de givne opholds- og færdselsregler.

Grundejerforeningen opfordrer alle til at tage et medansvar for bevarelsen af foreningens strandområde og strand som et attraktivt, kreativt område. Hjælp hinanden med at huske reglerne. Vi bør alle kunne give og modtage en henstilling.

Vis hensyn til natur og medmennesker, når I færdes og opholder jer på området, så strandengen og stranden kan være til fælles glæde og adspredelse for alle, der besøger området.

Strandområdet er til fri afbenyttelse blot vi passer på det og overholder reglerne.

bottom of page